Página 1 dos resultados de 24 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

‣ La política lingüística de l'Estat Espanyol : una aproximació a la incomprensió del pluralisme cultural

Marcet, Joan,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
47.946475%
El contingut formal de l’article 3 de la Constitució va ser considerat com un avenç històric, malgrat alguns elements de polèmica en el debat constituent. La Constitució de 1978 acceptava l’existència d’una pluralitat de llengües espanyoles, per bé que només a una, el castellà, li reconeixia el caràcter d’oficial a tot l’Estat i li conferia l’estatus de “llengua franca” per a tots els ciutadans espanyols. La resta de llengües, no anomenades per la Constitució (fet que comportarà algun conflicte en el cas de la modalitat valenciana del català, per exemple) són, doncs, només cooficials en les respectives comunitats autònomes, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia. A partir d’aquestes previsions constitucionals, les comunitats amb llengua pròpia han desenvolupat les respectives previsions estatutàries amb normatives més o menys àmplies de normalització lingüística, entre les quals hi ha la de l’ensenyament d’aquesta llengua i en aquesta llengua. Per la seva banda, l’Estat ha fet un desenvolupament escàs, poc compromès i, a voltes, controvertit, de la previsió d’especial respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola, que conté el tercer paràgraf de l’esmentat article 3 de la Constitució. L’article intenta una aproximació a la trajectòria que ha dut a terme l’Estat espanyol pel que fa a la política lingüística...

‣ L'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya : estudis i experiències.

Coral, Josep; Lleixà Arribas, Teresa
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
27.281663%
L’aprenentatge integrat de continguts I llengua estrangera (AICLE) constitueix un enfocament que pren cada dia més força dins del context educatiu europeu i per això esdevé la principal justificació que ha portat a l’elaboració del present monogràfic. Iniciem la seva presentación amb una breu reflexió sobre el sentit de l’AICLE en un entorn de diversitat lingüística. Destaquem, a continuació, les principals característiques d’aquest enfocament, tot ressaltant-ne les implicacions pedagògiques i didàctiques. Una concisa descripció dels articles que conformen el monogràfic conclourà aquesta presentación.

‣ Diferència sexual i variació lingüística

Tuson, Amparo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1998 Português
Relevância na Pesquisa
27.281663%

‣ Quines són les llengües de prestigi en l'educació superior internacional?

Patiño-Santos, Adriana; Moore, Emilee
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.281663%
La creixent mobilitat d'alumnat i professorat universitari ha comportat l'emergència de nous escenaris de contacte lingüístic, si bé l'anglès s'ha convertit en la llengua franca per a les activitats internacionals en l'educació superior. Diversos investigadors de la UAB han participat en un projecte europeu amb l'objectiu d'identificar escenaris i situacions en què la diversitat lingüística europea es considerés un avantatge, centrant-se en diferents espais universitaris catalans. Els resultats suggereixen que l'ús de qualsevol llengua es pot considerar com un actiu dins del procés d'internacionalització de les universitats.

‣ La importància de la variació lingüística en la traducció

Agost, Rosa
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 Português
Relevância na Pesquisa
37.946477%
En aquest article es detalla el paper de la variació lingüística en la traducció audiovisual. La variació lingüística es defineix des de la diversitat derivada de l'usuari i de l'ús. Cal destacar, però, que en traducció els elements extralingúístics plantegen un nou repte a l'hora de buscar equivalència entre el TO i el TT. Els darrers estudis en aquest camp afegeixen els clients i els destinataris com una variable més quan s'ha de definir l'estratègia de traducció. En la traducció audiovisual cal que el traductor estigui alertat sobre la variació lingüística i dels matisos derivats de la interculturalitat i de l'adequació a la situació, trets que tenen una tendència a diluir-se en el TT, moltes vegades a causa de la necessitat de mantenir el sincronisme amb les imatges.; This article gives a detailed account of the role linguistic variation plays in screen translation. Often linguistic variety is only defined in terms of user and use. However, in screen translation, the importance of extralinguistic elements has to be stressed as they pose an extra challenge when looking for a balance in equivalence between the OT and the TT. Latest studies in this field also add clients and users as new variables when defining translation strategies. In screen translation...

‣ Language design journal of theoretical and experimental linguistics

Fonte: Granada : Asociación Andaluza de Lingüística General (AALG), Universidad de Granada. Departamento de Lingüística General : Publicador: Granada : Asociación Andaluza de Lingüística General (AALG), Universidad de Granada. Departamento de Lingüística General :
Tipo: Revistes electròniques Formato: text/html
Publicado em //1998 Português
Relevância na Pesquisa
47.946475%
DESCRIPCIÓ. Language Design és una revista universitària especialitzada en recerca lingüística. Un dels seus principals objectius és fomentar debat i integrar coneixement sobre la naturalesa del llenguatge en general així com de la unitat i diversitat de llenguatges més específics.

‣ Recensions

Argelaguet i Argemí, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
27.603682%
Index de l'obra ressenyada: Elvira RIERA GIL, Ètica política i diversitat lingüística: per una política lingüística responsable. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2008

‣ Un cas especial en la traducció de la variació lingüística : la variació latent

Perujo Melgar, Joan M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 Português
Relevância na Pesquisa
48.530864%
En traductologia s’ha tractat sovint de la diversitat lingüística. La dificultat de traducció analitzada sol partir d’un TO marcat per algun tipus de varietat i les propostes van dirigides, habitualment, a mostrar diverses estratègies per a restituir d’una manera adequada en el TM aquest factor distintiu del TO. L’objectiu d’aquest treball és estudiar la situació inversa, no considerada encara pels autors que han parlat d’aquesta qüestió: la necessitat de construir un TM en què la diversitat lingüística és un element significatiu, a partir d’un TO no marcat per aquest tret de manera explícita, però sí de forma latent. La traducció del que anomenem «variació latent» es planteja a partir d’un cas concret: la traducció al català de la novel•la Ducado de Bernia (Alacant, 1954), de l’escriptor Jordi Valor i Serra, en la qual es fa necessari adoptar una estratègia de traducció adequada a la realitat sociolingüística del català, la qual cosa comporta fer explícita la variació lingüística en el TM, a pesar que el TO no fa palesa aquesta característica.; Linguistic diversity has been frequently discussed in translation studies. The issues analysed usually come from a ST marked with some kind of variety. Proposals usually aim at showing different strategies to restore this distinctive trait from the ST into the TT in a suitable way. The objective in this paper is studying the opposite situation...

‣ Práctica educativa y adquisición de la lengua de la escuela

Oller, Judith; Fresquet, Montserrat; Serra, Josep Maria; Siques, Carina; Vila, Ignasi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
28.137288%
Este texto se presentó como comunicación al II Congreso Internacional de Etnografía y Educación: Migraciones y Ciudadanías. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 5-8 Septiembre 2008.; La presencia de alumnado extranjero en las aulas de Cataluña aumenta en número cada año. Ante esta realidad -que provoca nuevos retos en relación a la igualdad de oportunidades y la cohesión social- se han desarrollado actuaciones diversas desde el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña: el plan de acogida para la infancia extranjera y sus familias centrado en el período de matriculación, el apoyo específico a la escolarización de los niños y niñas extranjeros, así como diversas actuaciones encaminadas al aprendizaje de la lengua catalana para los alumnos que se incorporan tardíamente a nuestro sistema educativo. Como es bien sabido, a pesar de los enormes esfuerzos realizados desde el Programa LIC, una buena parte de la infancia y la adolescencia extranjera escolarizada en nuestro país sigue teniendo serias dificultades para desarrollar un buen conocimiento de las dos lenguas oficiales de Cataluña al finalizar la enseñanza obligatoria (Areny i Vial, 2005; Ferrer, Ferrer i Castel, 2006; Fullana, Besalú i Vilà...

‣ Movimientos migratorios en la República Argentina. El impacto de la diversidad sociocultural en el sistema educativo público de grandes centros urbanos

Luján Bertella, María
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
17.603682%
Este texto se presentó como comunicación al II Congreso Internacional de Etnografía y Educación: Migraciones y Ciudadanías. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 5-8 Septiembre 2008.; El objetivo de esta comunicación es aportar reflexiones conceptuales y resultados de experiencias educativas en la República Argentina en torno a los desafíos que representa para las escuelas de centros urbanos el abordaje de procesos de enseñanza aprendizaje en contextos de alta diversidad sociocultural, como resultado de permanentes movimientos migratorios tanto del interior del país como de países limítrofes. Son también las escuelas el espacio en el que se producirán distintas formas de exclusión de niños y jóvenes incluídos en dicha categoría: padres, docentes y alumnos colaboran en la producción y circulación de representaciones sociales descalificadoras y cuyas implicancias no sólo afecta la identidad subjetiva de la población a la que nos referimos, sino que además obstaculizan las trayectorias escolares de los alumnos. Partimos de algunos supuestos que tienen sustento en múltiples investigaciones acerca de la problemática del fracaso escolar: la diversidad sociocultural de los alumnos, especialmente en los centros urbanos...

‣ Panel : la etnografía sociolingüística : enfoques y resultados. Panel 1 : La etnografia sociolingüística : enfoque y métodos. Los etnógrafos en los centros. La continua negociación de la participación

Patiño Santos, Adriana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
27.281663%
Este texto se presentó como comunicación al II Congreso Internacional de Etnografía y Educación: Migraciones y Ciudadanías. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 5-8 Septiembre 2008.; Esta presentación muestra las formas de participación (formas de acceso, el / los papel(es) jugados, etc.) y el trabajo realizado por un grupo de investigadores que ha estudiado las aulas madrileñas durante los últimos años. Poniendo especial atención en la que se considera la lengua / variedad legítima de intercambio dentro y fuera del aula, se muestra cómo se ha llevado a cabo el análisis de datos de tipo interaccional recogidos en cuatro institutos de Secundaria de la Comunidad de Madrid con diferentes programas para atender a la diversidad (métodos de enseñanza tradicionales, clases de apoyo escolar, programas de inmersión / submersión lingüística). Con dicho trabajo etnográfico se ha intentado evaluar y cuestionar, de manera crítica, lo que se considera “natural” o “normal” a la hora de gestionar la diversidad multilingüe y cultural.

‣ Estudi pragmaestilístic de la premsa escrita diària trets i usos estilístics en les distintes modalitats genèriques dels diaris d'informació general /

Palau Sampio, Dolors
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
18.137288%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La presència inflacionista de l'etiqueta estil periodístic en llibres de redacció professionals, manuals i altres obres de producció acadèmica no ha anat acompanyada, en general, d'una reflexió sòlida sobre les seues arrels o l'abast en els textos periodístics. La referència a aquesta noció ha esdevingut una salmòdia repetida i acrítica, assimilada sense prendre una distància adequada i reproduïda amb vocació de dogma de fe com a garantia d'objectivitat, com a sinònim d'un arsenal de receptes per a aprendre a posar-li portes a la subjectivitat, per mantenir-la a ratlla, per a consignar la il·lusió que és possible concebre uns textos nus, despullats de la subjectiva mirada d'aquell que els ha escrit. Aquesta doble contradicció, la paradoxal defensa d'una idea d'estil deslligada dels seus orígens, ahistòrica, i al mateix temps, cega a l'expressió empírica, a la manifestació efectiva en els mitjans de comunicació, és la que guia l'interés d'aquesta tesi. I la que defineix una recerca que té com a objecte principal el desenvolupament d'una proposta sistemàtica per a l'estudi pragmaestilístic del discurs periodístic informatiu/interpretatiu...

‣ Adaptació a l'EEES en la formació de professionals en processament automàtic del llenguatge natural

Baqué, Lorraine; Catena, Ángels
Fonte: IDES : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: IDES : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Parte de Livro Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; text/html
Publicado em //2008; 2008 Português
Relevância na Pesquisa
27.815269%
La globalització ha suposat un augment exponencial de la comunicació multilingüe. Els progressos tecnològics associats a la democratització de l'accés a la informació i al coneixement global en una multitud de llengües, exigeix nous instruments multilingües que permetin gestionar i estructurar el flux de documents escrits i audiovisuals que es van produint. Per a donar resposta a aquesta necessitat creixent de professionals plurilingües especialitzats en la formalització lingüística per a aplicacions en els diversos àmbits de les indústries de la llengua cal proposar una formació avançada eminentment interdisciplinària i translingüística. Però per dur a terme aquest objectiu és imprescindible dissenyar noves estratègies docents que permetin gestionar la diversitat de formacions inicials i de llengües en contacte.

‣ Cinematic Multilingualism in China and its Subtitling

Zhang, Xiaochun
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.603682%
After several decades of promoting a homogenous language in the People’s Republic of China (China), the inclusion of local languages other than Putonghua (standard modern Chinese) in films in recent years has led to a heated debate on language policy in the country. It is against this background that the paper seeks to discuss the current situation in China as well as explore factors behind the current development of multilingual films in the country, indicating that there is a grassroots appeal for the protection of language and cultural diversity. By conducting a case study on The Flowers of War (Yimou Zhang, 2011), a China-made polyglot film, this paper investigates the role of subtitling in multilingual films and its potential for promoting a multilingual multicultural society.; Després que la República Popular de la Xina hagi promogut diverses vegades una llengua homogènia, la inclusió a films dels darrers anys de llenguatges locals altres que el Putonghua, el xinès estàndard modern, ha obert un debat apassionat sobre la política lingüística del país. És a partir d’aquest rerefons que l’article busca analitzar la situació xinesa actual i explorar els factors que han afavorit l’aparició d’aquestes pel·lícules multilingües...

‣ Ressenya

Casadellà, Marina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.281663%
Joan-Lluís LLUÍS, A cremallengua. Elogi de la diversitat lingüística. Barcelona : Viena Edicions, 2011

‣ Multilingualism in the EU : a Necessary Evil?

Pacho Aljanati, Lucia
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
27.281663%
Aquest treball té com a objectiu analitzar el multilingüisme a la Unió europea des d’una perspectiva interdisciplinària entre traducció i dret de la Unió europea. Aquest article estudia la Unió com a un sistema multilingüe, amb especial èmfasi en les raons jurídiques i polítiques darrera l’actual règim lingüístic. També s’intentarà examinar els efectes que la diversitat lingüística té en la interpretació de la legislació europea. Hi han vint i tres llengües oficials i els textos publicats en les diferents llengües son igualment autèntics (Article 55 TFUE). Però les regles poden tenir la mateixa implicació jurídica en mes d’una llengua?; The aim of this research study is to analyse multilingualism in the EU from an interdisciplinary perspective between translation and EU law. The EU as a multilingual legal system will be examined, focusing on the legal and political reasons behind the current language regime. This paper also aims at elucidating the effects that linguistic diversity has on the interpretation of EU legislation. There are twenty-three official languages and EU texts published in the different languages are equally authentic (Article 55 TFEU). But do rules carry the same legal implication in more than one language?

‣ Ensenyar i aprendre coneixements gramaticals al voltant de la frase : una experiència a cicle inicial

Méndez i Navarro, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
27.603682%
Amb l’objectiu de donar suport als centres en el tractament de les llengües en el context de l’actual diversitat lingüística i cultural, el Departament d’Ensenyament promou des del curs 2007-2008 el nou Projecte d’actualització de la metodologia d’Immersió Lingüística. El projecte consisteix bàsicament en facilitar a les escoles integrants els recursos formatius necessaris per assolir amb èxit aquest repte. Una de les activitats de les diverses accions formatives es complementa amb unes sessions de modelització en què formadores del Departament exemplifiquen com desenvolupar a les aules les estratègies i els continguts abordats en la formació. En aquest context el present article es proposa analitzar una de les sessions de modelització sobre l’ensenyament de coneixements al voltant de la frase al Cicle Inicial. Una anàlisi que permet destacar algunes qüestions a optimitzar en aquestes sessions.

‣ Acciones educativas para colectivos en situación de vulnerabilidad social en Aragón : alumnos inmigrantes con diversidad lingüística. ¿Cuál sigue siendo el problema de fondo?

Soler Costa, Rebeca
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
37.946477%
La heterogeneidad del alumnado alcanza mayores cotas cuando la población escolar refleja la multiculturalidad de una sociedad que, como la aragonesa, acoge a un notable número de inmigrantes, muchos de ellos desconocedores de la lengua oficial de la escuela. Sus hijos son, por ello, vulnerables en las aulas y en la sociedad. La legislación educativa, tanto la nacional como la autonómica, ha establecido diversas acciones docentes ante los riesgos de fracaso y abandono escolar y de exclusión social de estos alumnos. En el presente artículo, se revisan estas acciones docentes en el contexto aragonés, para, posteriormente, desarrollar una reflexión crítica sobre el trasfondo escolar y social que obstaculizan o incluso neutralizan su alcance. Obviamente, las interpelaciones críticas formuladas no son atribuibles en exclusividad al sistema educativo aragonés.; L’heterogeneïtat de l’alumnat és encara més gran i complexa quan la població escolar reflecteix la multiculturalitat d’una societat que, com l’aragonesa, acull un nombre notable d’immigrants, molts dels quals són desconeixedors de la llegua vehicular de l’escola i, per aquest motiu, els seus fills són vulnerables a les aules i a la societat. La legislació educativa...

‣ Cultural geography. Different encounters, encountering difference

Longhurst, Robyn
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
27.603682%
In the first half of this paper it is argued that cultural geography is a dynamic and diverse field that extends well beyond a single branch of human geography. The boundaries between it and other sub-disciplines are often blurred. People have «different» encounters with cultural geography depending on their sub-disciplinary convergences. People also have different encounters with cultural geography depending on where they live and work. «Place matters» in the construction, production and representation of cultural geography. It takes different forms in different places. In the second half of the paper it is argued that as cultural geography continues to encounter «difference» in many guises, four possible future trends are likely: first, it is probable that there will be continued growth in cultural geography; second, there may be mounting recognition that cultural geography needs to be critical offering possibilities for radical critique and reflection; third, cultural geographers are likely to continue with their efforts to think about what, if anything, might lie beyond representation; and finally, cultural geographers are likely to deepen their reflections on the politics of knowledge production leading to more multi-language publishing practices in this area.; A la primera part d’aquest article...

‣ El portafoli electrònic del servei de llengües de la uab

Serra i Casals, Enric; Prats Carreras, Sònia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
37.603682%
El portfolio europeu de llengües és un projecte del Consell d’Europa que vol ajudar l’aprenent a reflexionar i autoavaluar-se sobre l’aprenentatge de llengües al llarg de la vida, a facilitar el registre de l’aprenentatge fet, a valorar-lo i fer-lo transparent, a apreciar la diversitat lingüística i a contribuir als valors de la ciutadania democràtica. El Servei de Llengües en desenvolupa una adaptació electrònica que respon a les exigències del context universitari, té en compte els seus diversos col·lectius i se situa dins el marc conceptual de l’EEES i la realitat de la Universitat com un ric entorn multilingüe. Així, el portfolio del Servei és un instrument que reforça competències bàsiques relacionades amb la llengua i la comunicació (com el domini de la llengua pròpia o l’adquisició d’altres llengües); l’autonomia de l’aprenent i la seva capacitat de reflexió; que l’ajuda a prendre consciència dels llenguatges d’especialitat academicocientífic o administratiu propis de l’àmbit universitari i a valorar les convencions i les característiques de les produccions verbals que es generen en l’ensenyament superior. I, alhora, que li permet apreciar els aspectes interculturals fruit del contacte entre llengües i cultures que es produeix a la Universitat. Aquest portfolio s’insereix en algunes línies clau que el Servei vol potenciar: el desenvolupament d’eines per a l’avaluació seguint estàndards europeus...