Página 1 dos resultados de 811 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

‣ "L'actuació de les dones en un món canviant" : fòrum Nord-americà/Europeu de les Organitzacions No Governamentals (Viena, 12-15 d'octubre de 1994)

Pujol, Hermínia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1996 Português
Relevância na Pesquisa
37.227383%
Representant una gran diversitat de nacionalitats, professions, interessos i bagatges, unes 1.700 dones de diferents organitzacions no governamentals (ONG), provinents de 54 països d'Europa i Nord-amèrica, s'aplegaren a Viena durant quatre dies per discutir les formes d'acció per a la millora de la situació de les dones de la regió i del món. El resultat de les seves deliberacions fou el document que, amb el nom "Crida per l'acció", haurà de servir per a l'elaboració de les recomanacions finals que Nacions Unides i les ONG presentaran a Beijing dins el marc de la IV Conferència Mundial sobre la Dona.; Representando a una gran diversidad de nacionalidades, profesiones, intereses y conocimientos, unas 1.700 mujeres de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG), de 54 países de Europa y Norteamérica, se reunieron en Viena durante cuatro días para discutir las formas de acción para la mejora de la situación de las mujeres de la región y del mundo. El resultado de sus deliberaciones fue el documento que, bajo el nombre de "Llarnada a la acción", deberá servir para la elaboración de las recomendaciones finales que las Naciones Unidas y las ONG presentarán en Beijing dentro del marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer.

‣ Les dones i el treball a Catalunya: mites i certeses

Torns, Teresa; Carrasquer, Pilar; Parella, Sònia; Recio, Carolina
Fonte: Barcelona : Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, Publicador: Barcelona : Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones,
Tipo: Livro Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
57.51791%
La doble presència de les dones en els àmbits del treball productiu i reproductiu genera tensió, ja que el repartiment desigual de la càrrega total de treball entre homes i dones provoca que la igualtat formal doni pas a desigualtats de fet i persisteixin les discriminacions sexistes. Aquest estudi permet visibilitzar els mites i fer paleses les certeses que han acompanyat la relació establerta entre les dones i els treballs i és una eina que afavoreix el debat.

‣ 8 de març Dia de les Dones : no a l'OTAN : avortament lliure i gratuït : llocs de treball per totes les dones : ... /

Fonte: [S.l.] : S.G. Miralles, Publicador: [S.l.] : S.G. Miralles,
Tipo: Image; Cartells polítics Formato: image/jpeg
Publicado em //1986 Português
Relevância na Pesquisa
37.227383%
Fotografia d'una manifestació feminista; Llista de grups convocants i de partits i sindicats que en donen suport

‣ Dones i ciutat a la Barcelona del segle XX una anàlisi geogràfica a través de la literatura /

Edo Benaiges, Pepa
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2005 Português
Relevância na Pesquisa
37.33516%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El contingut de la tesi es basa en l'estudi geogràfic de quatre novel•les urbanes ( La fabricanta (1904) de Dolors Monserdà, Les algues roges (1934) de Maria Teresa Vernet, Nada (1945) de Carmen Laforet i El temps de les cireres (1977) de Montserrat Roig) cadascuna d'una generació diferent de narradores catalanes del s.XX. L'objectiu és analitzar l'evolució de la percepció femenina sobre l'espai urbà barceloní durant aquesta centúria. La seva interpretació i anàlisi, a més, es recolza en els escrits d'opinió de Carme Karr (Cultura Femenina, 1910) i altres escriptores de principis d'aquest període (Educació Femenina, 1916); els dos volums de Memòries (1973-1975) d'Aurora Bertrana i la producció memorialística de l'obra completa de Maria Aurèlia Capmany, és a dir, Pedra de toc I i II (1970-1974), Mala memòria (1987) i Això era i no era (1989). Teòricament, la recerca s'emmarca en les idees de la geografia del gènere tant pel seu enfocament interdisciplinar com pel nou sistema conceptual sorgit d'un espai urbà integrador de les esferes de la producció i de la reproducció, les quals donen una visió més global de la realitat. Les fonts documentals que estructuren i articulen la investigació són la geografia urbana del gènere i la creació literària femenina catalana essencialment...

‣ El sostre de vidre o de formigó. Estudi sobre la presència de les dones en els càrrecs de responsabilitat dels mitjans de comunicació de Catalunya

Jiménez Planas, Cinta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
37.068286%
Aquesta recerca té per objectiu analitzar quina és la presència de les dones en els càrrecs directius dels mitjans de comunicació així com també veure’n l’evolució històrica. L’anàlisi ha estat realitzada a partir de les dades de vint mitjans de comunicació amb seu a Catalunya de diferents àmbits: premsa diària, televisió, ràdio, revistes femenines, agències de notícies i premsa esportiva. D’aquesta manera s’han obtingut dades quantitatives a partir de les quals s’han extret conclusions que permeten actualitzar l’estat de d’aquesta qüestió.; Esta investigación tiene por objetivo analizar cuál es la presencia de las mujeres en los cargos directivos de los medios de comunicación así como también ver su evolución histórica. El análisis ha sido realizado a partir de los datos de veinte medios de comunicación con sede en Cataluña de diferentes ámbitos: prensa diaria, televisión, radio, revistas femeninas, agencias de noticias y prensa deportiva. De esta manera se han obtenido datos cuantitativos a partir de los cuales se han extraído conclusiones que permiten actualizar el estado de esta cuestión.; This research aims to analyze the presence of women in senior positions in the media as well as see its historical evolution. The analysis was carried out using data from twenty media based in Catalonia from different areas: daily newspaper...

‣ La representació de les dones en la publicitat. Comparació de la publicitat del sector alimentari en la televisió espanyola dels anys 1960 i 2013

López Zapata, Maria del Mar
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
37.33516%
És la publicitat un reflex directe de la societat o un simple aparador de models de conducta que s'imposen social i culturalment? Els rols de gènere atribuís a dones i homes formen part d'aquests models de conducta reproduís en la publicitat. Històricament les dones han estat representades en l'espai domèstic en el seu paper de mestresses de casa o bé com a reclam sexual. Quins han estat els avanços pel que fa a la representació de les dones en la publicitat, després de mig segle d'anuncis televisius?; ¿Es la publicidad un reflejo directo de la sociedad o un simple aparador de modelos de conducta que se imponen social y culturalmente? Los roles de género atribuidos a mujeres y hombres forman parte de estos modelos de conducta reproducidos en la publicidad. Históricamente las mujeres han sido representadas en el espacio doméstico en su papel de amas de casa o utilizadas como reclamo sexual. ¿Cuáles han sido los avances en la representación de las mujeres en la publicidad después de medio siglo de anuncios televisivos?; Is it advertising a faithful reflection of society or just an exposition of the different ways of behavior imposed by culture and society? Gender roles attributed to women and men are part of these ways of behavior shown in advertising. Historically women have been shown in domestic areas in her role as housewives or used as a sexual object. Which have been the improvements in women representation in advertising fifty years later of television ads?

‣ Anàlisi dels nexes entre periodisme i literatura en els escrits fets per dones a la catalunya contemporània : Estudi del context, l'estil i l'autoria

Paretas Almirall, Laia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
37.068286%
Aquest treball se centra en l'estudi de les dones que van practicar el periodisme i la literatura de manera paral•lela, durant la primera dècada de transformació democràtica a Catalunya. Se'n localitzen les cinc autores més representatives i se n'analitza la producció, identificar-ne els temes, els gèneres i els recursos estilístics utilitzats en els seus textos.; Este trabajo se centra en el estudio de las mujeres que practicaron el periodismo y la literatura de forma paralela, durante la primera década de transformación democrática en Cataluña. Se localizan las cinco autoras más representativas y se analitza su producción, identificando los temas, los géneros y los recursos estilísticos utilizados en sus textos.; This work focuses on the study of women who practice journalism and literature in parallel, during de first decade of democratic transformation in Catalonia. This search located the five most representative authors and analyze their production, identifying issues, genres and stylistic resources used in their texts.

‣ Les Dones en els programes de formació contínua : Informe de resultats anàlisi sobre els factors que determinen la participació de les dones en formació :

Pineda Herrero, Pilar; Quesada Pallarès, Carla; Stoian, Alexandra; Duran Bellonch, Maria del Mar
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
37.471853%
A coberta: GIPE (Grup Interuniversitari de Política Educativa) ; EFI (Eficàcia de la Formació) ; UAB; A coberta: Institut Català de les Dones (ICD) ; Subvencions a treballs de recerca per universitats de l'ICD (ASC/1148/2010); Les dades apunten a la necessitat de la dona de cercar elements que la permetin conciliar, ja sigui incorporant-se al mercat de treball a temps parcial, o endarrerint l’edat de maternitat. No obstant, aquestes estratègies impedeixen un desenvolupament i promoció professional igualitària entre homes i dones, exigint mesures que permetin un creixement professional equitatiu en el mercat de treball actual i futur. Si bé les dones cada vegada es formen més (el 60,94% de les persones que van finalitzar els estudis universitaris al 2007 eren dones, segons dades del Instituto de la Mujer, 2008), no per això ocupen càrrecs directius en major percentatge que els homes de manera diferencial i, per tant, en la seva participació en formació contínua.

‣ Les audiències actives i la imatge de les dones a la publicitat

García Muñoz, Núria; Martínez García, Luisa del Carmen
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2008 Português
Relevância na Pesquisa
37.33516%
L’article presenta els resultats de la recerca de les percepcions i actituds de les dones davant representacions del gènere al discurs publicitari. Aquest estudi forma part de la investigació iniciada l’any 2005 sobre el consum de la imatge de les dones a la publicitat i als mitjans de comunicació. Des d’una perspectiva qualitativa, s’obtenen resultats del significat que les dones atorguen a les representacions de gènere. La valoració i la conceptualització de les receptores de la publicitat i el sexisme mostren diversos estereotips que es perpetuen en els mitjans i que es distancien de la realitat social mateixa.; This article presents the results of a study on women’s perceptions and attitudes regarding gender representation in advertising discourse. The study was part of a research project begun in 2005 on the consumption of the woman’s image in publicity and the mass media. From a qualitative perspective, the results provided insight on the meaning women give to gender representations. Our evaluation and conceptualization of women as observers of publicity and sexism showed several stereotypes that are perpetuated in the media and that increasingly differ from social reality.

‣ De la recerca sobre la por a la por en la recerca. Reflexionant entorn dels sentiments i les percepcions d’inseguretat de les dones en el treball de camp

Oliver Frauca, Laia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
37.33516%
Aquest article reflexiona entorn de l’expressió de les pors socials en el context acadèmic, en particular, dels sentiments d’inseguretat que experimenta bona part del col•lectiu femení a l’hora de realitzar treball de camp, com a resultat de la seva condició de gènere. Analitzant els canals per mitjà dels quals es construeixen, es transmeten i es reprodueixen les pors de les dones en la societat i com aquestes afecten el desenvolupament de la seva tasca com a investigadores, l’article denuncia les divisions socialment generades del temps i l’espai i les conseqüències que aquesta parcel•lació té sobre la plena realització de les dones, com a persones i com a investigadores. Prenent consciència d’aquest fet, s’hi ressalta la necessitat que les dones prenguin possessió de l’esfera pública, com una acció que ha d’acompanyar i anar acompanyada de la pràctica de la seva activitat com a investigadores, en un procés paral•lel d’emancipació social i acadèmica.; Este artículo reflexiona en torno a la expresión de los miedos sociales en el contexto académico, en particular, los sentimientos de inseguridad que experimenta buena parte del colectivo femenino a la hora de realizar trabajo de campo, como resultado de su condición de género. Analizando los canales mediante los cuales se construyen...

‣ Sobre la traducció de Dones i literatura, de Virginia Woolf

Ainaud i Escudero, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
37.227383%
L’article planteja diverses qüestions al voltant de la traducció al català de l’obra Dones i literatura, de Virginia Woolf: analitza l’autoria i gestació de l’obra original i contextualitza l’encàrrec de traducció; aborda les dificultats més rellevants de tipus lingüístic i cultural que va plantejar la traducció i, finalment, analitza el ressò o incidència que va tenir al seu dia i la rellevància en el moment actual.; This paper discusses a number of issues related to the Catalan translation of an anthology of texts by Virginia Woolf on women and literature, Dones i literatura. The questions of the authorship and gestation of the work are examined and the translation project is contextualized. The most relevant linguistic and cultural difficulties raised by the translation are also commented on, as well as the echo and impact the translation had upon its publication and in the present.

‣ La representació de les dones migrades en els programes divulgatius de no-ficció produïts per la televisió autonòmica de Catalunya (TV3)

Pontes Pinto, Luciana
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
37.33516%
La representació audiovisual de les migracions ha estat un tema de recerca molt debatut en els darrers anys, donant cabuda a fortes crítiques al quefer periodístic en aquest particular. Com a conseqüència, es van crear recomanacions sobre el tractament de les migracions i, fins i tot, ens com la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual. Tot i que aparentment aquestes mesures no van arribar a canviar dramàticament els noticiaris televisius, s'observen noves propostes d'apropament del fet migratori. Els programes divulgatius de no-ficció sobre l'experiència migratòria representen així una tendència innovadora en la programació televisiva tant catalana com espanyola. En aquesta tesi, es discuteixen les representacions sobre les dones migrades en aquesta mena de programes emesos per TV3, cadena que el 2005 va crear, internament, una Comissió per a la Diversitat. En aquesta recerca doctoral cerco identificar com les representacions de les dones migrades prenen forma en els programes analitzats, cercant els elements narratius, compositius, estilístics, visuals i verbals a través dels quals s'articula el discurs (o, quan, més enllà de la dimensió narrativa, ens referim a exemples concrets, els discursos) sobre aquestes dones. Amb aquesta finalitat...

‣ Reconstruint identitats i noves quotidianitats. El cas d’un grup de dones espanyoles a Ciutat de Mèxic

Ortiz Guitart, Anna; Mendoza, Cristóbal
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
37.412998%
En aquest article, s’hi presenten els resultats d’una recerca sobre migració qualificada a laCiutat de Mèxic centrada en un grup de dones expatriades espanyoles. Des d’una perspectiva de gènere, s’hi analitzen les reorientacions laborals i les estratègies de negociació dins les llars d’un grup de dones d’alta qualificació que «acompanyen» els seus marits (o parelles) en el procés migratori. Lluny de considerar-les com a subjectes passius d’aquest procés, l’article les mostra com a agents actius capaços de reformular estratègies per afrontar canvis substancials com a dones, treballadores, esposes i mares al país de destinació. Finalment, també s’hi exposen les principals pràctiques espacials d’aquestes dones, així com algunes percepcions i imaginaris de la Ciutat de Mèxic, que, en general, es relacionen amb la desconfiança i la por.; En este artículo, se presentan los resultados de una investigación sobre migración calificadallevada a cabo con un grupo de mujeres expatriadas españolas residentes en Ciudad de México. Desde una perspectiva de género, se analizan las reorientaciones laborales y las estrategias de negociación dentro de los hogares de un grupo de mujeres de alta calificación que «acompañan» a sus maridos en el proceso migratorio. Lejos de considerarlas como sujetos pasivos de este proceso...

‣ Les altres dones i l'accés a la Universitat

Asensio, Sandra; Redondo, Gisela; Serradell Pumareda, Olga; Serrano, Maria Àngels
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
37.471853%
El pas capa una “modernitat dialógica” es caracteritza per un “gir” a partir del qual es transformen les relacions entre les persones i es basen, cada vegada més, en el diàleg igualitari. Des del món de la vida, les persones poden generar una transformació de les estructures i institucions socials. Aquesta comunicación parla de les “altres dones”, la inmensa majoria de les dones, les que no posseeixen títol universitari, amb o sense formació básica, aquelles dones que tradicionalment han estat excloses de l’educació, de l’aprenentatge formal al llarg de la vida i de moltes oportunitats de participación social. La seva participación en moviments socials i en experiències educatives dialògiques els permet transformar el seu món de la vida a partir d’un feminisme basat en la igualtat de les diferències. La participación de CREA en el projecte “University Adult Access Policies and Practices Throughout the European Union, and Their Consequences for the Participation of Non-Traditional Adults”, on s’ha realitzat un estudi comparatiu de els diferents polítiques d’accés a Europa, ens proporciona informació sobre les percepcions que d’aquestes en tenen les persones participants o “estudiants no tradicionals” entre les quals es troben les altres dones. Fruit del “gir dialògic”...

‣ Lectora revista de dones i textualitat

Fonte: Barcelona : Universitat de Barcelana, Centre Dona i Literatura Publicador: Barcelona : Universitat de Barcelana, Centre Dona i Literatura
Tipo: Revistes electròniques
Publicado em //1995 Português
Relevância na Pesquisa
37.068286%

‣ Validesa de les troballes clíniques per al diagnòstic d'infecció urinària en les dones amb molèsties miccionals

Medina Bombardó, David
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 Português
Relevância na Pesquisa
37.33516%
Títol obtingut de la portada digitalitzada; Consultable des del TDX; OBJECTIUS: Avaluar l'evidència existent en el poder predictiu de les troballes clíniques per al diagnòstic d'infecció urinària (ITU) no complicada en dones amb simptomatologia incident dins l'àmbit d'atenció primària. 1) A partir de la bibliografia mèdica, estimar els índexs de prova diagnòstica de les toballes clíniques i dels tests urinaris en tira reactiva, objectivats en una consulta d'atenció primària, mitjançant examen clínic, per determinar-ne el poder predictor d'ITU. 2) Dissenyar un algoritme diagnòstic. 3) Avaluar, en les guies de pràctica clínica (GPC) existents, com es sustenta l'evidència que avala el poder predictiu, per al diagnòstic d'ITU, de les troballes clíniques i els resultats de la tira reactiva en una mostra d'orina. METODOLOGÍA: 1) Revisió sistemàtica d'articles originals trobats fins març 2005 a bases de dades mèdiques i, mitjançant metaanàlisi, calcular els índexs combinats de prova diagnòstica per a les diferents variables clíniques trobades. 2) Construcció d'un model diagnòstic i càlcul dels corresponents valors predictius post-test a partir de la priorització de les variables més rellevants trobades en l'apartat 1...

‣ Dones i participació política : rastrejant el perquè d'una absència

Alcaraz Coca, Núria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
37.227383%
Conté: Treball de recerca, resum executiu i pòster; L'objectiu de la recerca és comprendre el perquè de l'absència de les dones en la participació política. En concret, en col·lectius polítics alternatius i moviments socials. L'interès rau en copsar com malgrat un imaginari igualitari i unes formes de fer alternatives i sensibles a les desigualtats, les pràctiques que es reprodueixen en aquests col·lectius continuen excloent la participació femenina d'una manera similar a la política professional i al mercat laboral

‣ Dones i homes en els governs locals catalans : 2003-2011

Corcoy, Marta; Barber, Carolina; Ezpeleta, Tomàs; Montañez, Xesco
Fonte: Barcelona : Diputació de Barcelona, Publicador: Barcelona : Diputació de Barcelona,
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
37.227383%
Investigació sobre la presència de les dones en els consistoris catalans a partir dels resultats de les eleccions municipals del maig del 2003. Es tracta d'una investigació catalana pionera d'aquest abast territorial i conceptual amb l'objectiu d'analitzar els percentatges de dones i homes als governs locals, alcaldes i alcaldeses, regidors i regidores, com també la representació territorial i segons els diferents partits polítics i/o coalicions.

‣ Estudi sociològic del col·lectiu de dones desocupades o inactives Projecte IGUALEM

Mañas, Carmen; Díaz, Pau; Muntanyola Saura, Dafne
Fonte: [Bellaterra] : [QUIT, Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball], Publicador: [Bellaterra] : [QUIT, Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball],
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //[2005] Português
Relevância na Pesquisa
37.33516%
Tipus de projecte: Projecte europeu; A portada: Eix Diagonal, Equal, Fons Social Europeu; L’estudi que ací es presenta, sota l’encàrrec del projecte EQUAL impulsat pels municipis de l’Eix Diagonal i sota el lema IGUALEM, té com a objectiu principal estudiar la realitat laboral femenina dels dits municipis. En principi es pretén descriure i explicar la situació de les dones absents del mercat laboral. En particular, es volen conèixer quines són les seves dificultats a l’hora d’inserir-se en el mercat de treball i, més específicament, en aquells sectors d’activitat i llocs de treball més masculinitzats. Finalment l’estudi pretén, també, dibuixar propostes que facin viable la inserció laboral de les dones en aquests sectors de baixa presència femenina.

‣ Anàlisi del paper de les dones gitanes immigrants en l'accés als drets socials

Munté, Ariadna
Fonte: [Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia, Publicador: [Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012] Português
Relevância na Pesquisa
37.412998%
Consulta del recurs: 17 gener 2013; Des que el poble gitano va entrar a la Península Ibèrica ara fa gairebé sis-cents anys, la situació de discriminació i la transmissió d'imatges negatives de les societats majoritàries vers aquest s'han anat repetint en la societat catalana i espanyola fins a l'actualitat. Aquesta discriminació es posa de manifest en la literatura científica, en les xarxes socials i mitjans de comunicació, i també en l'experiència quotidiana de les pròpies les persones gitanes que resideixen al nostre país. Tot i que els canvis polítics i socials de les darreres dècades han afavorit la millora del poble gitano arreu del món i, concretament, arreu del territori espanyol, la situació de desigualtat vers la societat majoritària encara perdura. Aquesta realitat es veu exacerbada quan les variables gènere, ètnia i condició d'immigrant conflueixen. Els avenços cap a la igualtat no són homogenis per a la globalitat del poble gitano: els integrants "autòctons" d'aquest poble poden arribar a gaudir de tota una sèrie de millores socials vinculades al seu estatus de ciutadania, a l'hora que compten amb una major acceptació de la seva etnicitat per part de la societat majoritària. En el cas dels homes i dones gitanes immigrants...