Página 1 dos resultados de 10 itens digitais encontrados em 0.000 segundos

‣ VII Congrés de l’Associació d’Historiadors de la Comunicació. Sessió 2 : Periodisme

Figueres, Josep M.; Pizarroso Quintero, Alejandro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2005 Português
Relevância na Pesquisa
16.943906%
Es presenten en aquesta segona sessió del Congrés, i primera dedicada al periodisme de les dues que compta, catorze comunicacions. El seu origen geogràfic és el següent: dues provenen de Barcelona, i concretament les dues de la universitat amfitriona; també dues de València i de Ciutat de Palma. De Vigo, Múrcia i Pamplona, una comunicació, i de Màlaga tres. Per acabar, dues de les universitats franceses. Pel que fa referència a les temàtiques, pel que fa a conceptes, n’hi ha quatre de dedicades a aspectes específics; sobre aspectes concrets de capçaleres tracten les nou restants. Els temes que apareixen són: fotoperiodisme, tractaments de qüestions genèriques (dues) i conceptuals. La resta, per capçaleres i qüestions puntuals de cada una. Les capçaleres de les quals s’analitzen dades són La Voz de Galicia, La Vanguardia, Avui i Mundo Diario de Barcelona, Levante de València i El Alcázar i El País de Madrid. A tots aquests diaris se’ls dedica una comunicació, tret d’El País amb tres en el títol i quatre en el contingut.

‣ Análisis del tratamiento visual de la fotografía de prensa informativa sobre la presión migratoria en las vallas de Ceuta y Melilla

Heredia Fernández, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
16.943906%
La investigació es centra en la representació parcial de la figura de l'immigrant dins la fotografia de premsa informativa en relació amb la pressió migratòria esdevinguda a les tanques de Ceuta i Melilla -barreres físiques que es situen als límits d'Espanya amb el Marroc per a dificultar la immigració il·legal-, i la conseqüent imatge social problemàtica que donen els mitjans sobre l'entrada d'aquest col·lectiu a Espanya.; La investigación se centra en la representación parcial del inmigrante en la fotografía de prensa informativa sobre la presión migratoria acontecida en las vallas de Ceuta y Melilla –barreras físicas que se sitúan en los límites de España con Marruecos para dificultar la inmigración ilegal–, y la consecuente imagen social problemática que se da en los medios sobre la entrada de este colectivo en España.; The research focuses on the partial representation of immigrants in the informative press photography relative to the migratory pressure occurred in the fences of Ceuta and Melilla -physical barriers located as boundaries between Spain and Morocco to hinder illegal immigration-, and the consequent social image that appears in the media about the entrance of this group in Spain.

‣ La representació fotogràfica del nacionalisme català a la premsa espanyola des de la mort de Franco

López Aguayo, Lídia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
16.943906%
Aquest treball té com a principal objectiu veure com ha estat tractat el catalanisme als mitjans espanyols d'ençà que va acabar la dictadura de Franco mitjançant l'anàlisi d'edicions puntuals de quatre diaris del país: La Vanguardia, ABC, El País i Avui. Concretament, s'analitza el dia 12 de setembre de cada una de les quaranta edicions escollides per a veure la cobertura que se li dóna a la jornada de la Diada de Catalunya.; Este trabajo tiene por objetivo principal ver como se ha tratado el catalanismo en los medios españoles desde que acabó la dictadura de Franco mediante el análisis de ediciones puntuales de cuatro diarios del país: La Vanguardia, ABC, El País e Avui. Concretamente, se analiza el día 12 de setiembre de cada una de las cuarenta ediciones seleccionadas para ver la cobertura que se le da a la jornada de la Diada de Cataluña.; This academic work is mainly aimed to see how the catalanism has been treated in the Spanish media since the end of Franco’s dictatorship by analyzing specific editions of four newspapers of the country: La Vanguardia, ABC, El País and Avui. Specifically, it analyzes the September 12th of each of the forty editions selected to see the coverage given to the day of the Diada of Catalonia.

‣ Fotografiant el poder polític a Mèxic

Mraz, John
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 Português
Relevância na Pesquisa
16.943906%
Aquest article examina el paper que ha jugat la fotografia en la cultura política mexicana, tant com a instrument legitimador del govern que com a mitjà contestatari de l'oposició. Analitza les imatges dels fotoperiodistes en diaris i revistes il·lustrades, des de 1900 fins als anys 90, troba en les representacions del poder polític reflexions sobre el context històric en què van ser fetes.; This article examines the role photography has played in the political culture of Mexico as both a legitimating instrument of the government and a contestatory medium of the opposition. It surveys the imagery of photojournalists in newspapers and illustrated magazines from 1900 to the 1990s, finding in their representations of political power reflections of the historical contexts in which they were produced.

‣ Invocación y modelo. Las nuevas imágenes de la prensa

Baeza Gallur, José
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
16.943906%
El estatuto cultural de la fotografía, de carácter esencialmente analógico y referencial en relación a la realidad que toma como punto de partida, fue históricamente legitimado de acuerdo con las condiciones de nacimiento y desarrollo de este medio expresivo. Posteriormente, la prensa de masas afianzó su papel de testimonio de las transformaciones sociales. En la actualidad, no obstante, esa función testimonial de la imagen fotográfica está siendo postergada en favor de su capacidad para generar fascinación y negocio a través de la mera espectacularidad.; The cultural statutes of photography, essentially of an analogical and referential nature in relation to reality, which serves as its starting point, was historically legitimised according to the conditions surrounding the birth and development of this medium of expression. Later, the press strengthened its role as providing testimony with regard to social transformations. Nowadays, however, this role of the photographic image is being discarded in favour of its capacity to generate fascination and money by offering images that are merely of a spectacular nature.

‣ Anàlisi de l'ètica en la fotografia de premsa

Sánchez Cano, Helena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.67287%
A banda de la normativa legal que regula l'ofici del periodisme, no existeix cap acord que reculli quins són els límits de l'ètica en el fotoperiodisme, per aquest motiu, l'objecte d'estudi d'aquest treball és l'anàlisi de l'ètica en la fotografia de premsa. A partir d'aquest anàlisi realitzat amb la col·laboració de cinc professionals, s'han pogut definir les fronteres d'allò que és ètic en aquest ofici.; A parte de la normativa legal que regula el oficio del periodismo, no existe ningún acuerdo que recoja cuáles son los límites de la ética en el fotoperiodismo, por este motivo, el objeto de estudio de este trabajo es el análisis de la ética en la fotografía de prensa. A partir de este análisis realizado con la colaboración de cinco profesionales, se han podido definir las fronteras de lo que es ético en este oficio.; Apart from legal regulation that controls the job of journalism, there is no agreement to decide which are the limits of ethics in photojournalism. This is the reason why the object of the study of this project is the analysis of ethics in press photography. Thanks to this analysis, in which five professionals had collaborated, it has been possible to define the limits of ethic in this field of journalism.

‣ Fotoperiodismo de guerra: de la guerra civil española a la guerra del Vietnam

Trinidad Sánchez, Meritxell
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
27.67287%
Aquest treball té per objectiu analitzar l'evolució del fotoperiodisme de guerra des la guerra civil espanyola fins la guerra del Vietnam. A través de l'estudi de cinc fotografies de cadascuna de les guerres que es produeixen durant aquest període (1936-1975), la guerra civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i la del Vietnam s'observa un canvi a la tècnica i en l'estil de les fotografies.; Este trabajo tiene por objetivo analizar la evolución del fotoperiodismo de guerra desde la guerra civil española hasta la guerra del Vietnam. A través del estudio de cinco fotografías de cada una de las guerras que se producen durante este período (1936-1975), la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial y la del Vietnam, se observa un cambio en la técnica y en el estilo de las fotografías.; This work aims to analyze the evolution of photojournalism of war from the Spanish Civil War to the Vietnam War. Through the study of five photographs of each of the wars that occur during this period (1936-1975) , the Spanish Civil War, World War II and Vietnam War, we can see changes in the techniques and in the style of photography.

‣ Fotoperiodisme: entre el documentalisme social i les arts visuals. El cas del World Press Photo.

Vela Martínez, Judit
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
38.054712%
Quines diferències hi ha entre una pintura costumista de Murillo i una fotografia del World Press Photo a la secció "Daily Life"? Aquest TFG va més enllà del debat sobre la consideració de la fotografia com a art, proposant que fins i tot el fotoperiodisme pot ser entès com a mitjà artístic. Per això, realitzarem un anàlisi denotatiu d'imatges, comparant obres pictòriques de l'Edat Moderna i Contemporània amb fotografies del World Press Photo dels últims cinc anys.; ¿Qué diferencias hay entre una pintura costumbrista de Murillo y una fotografía del World Press Photo en la sección "Daily Life"? Este TFG va más allá del debate sobre la consideración de la fotografía como arte, proponiendo que incluso el fotoperiodismo puede ser entendido como medio artístico. Para ello compararemos obras pictóricas de la Edad Moderna y Contemporánea con fotografías del WPP de los últimos cinco años.; What are the differences between a genre painting of Murillo and a photography of World Press Photo in "Daily Life" section? This TFG goes beyond the discussion about the consideration of photography as art, proposing that photojournalism can be also understood as an artistic medium. For that, we will do a denotative image analysis...

‣ Fotoperiodisme a les revistes femenines de moda i representació de les dones : anàlisi de Vogue España

García Oliván, Eva
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
27.67287%
Aquest treball investiga com representa la revista Vogue España a la dona en dos moments històrics diferents. Es fa un estudi comparatiu dels exemplars de dues etapes: de juny de 1993 i agost de 1997 i; febrer de 2011 i març de 2013. S'ha analitzat una mostra amb les 162 fotografies que acompanyen els textos periodístics de les portades. En concret, s'ha observat el seu perfil -identificació, edat, zona geogràfica de procedència i tipus de bellesa-, i el seu rol -companyia, espai i actitud-. La principal conclusió és que la dona de la revista s'emmarca en un àmbit tradicional que no respon a l’actualitat.; Este trabajo investiga como representa la revista Vogue España a la mujer en dos momentos históricos diferentes. Se realiza un estudio comparativo de los ejemplares de dos etapas: de Junio de 1993 y Agosto de 1997 y; Febrero de 2011 y Marzo de 2013. Se ha analizado una muestra con las 162 fotografías que acompañan los textos periodísticos de las portadas. En concreto, se ha observado su perfil -identificación, edad, zona geográfica de procedencia y tipo de belleza-, y su rol -compañía, espacio y actitud-. La principal conclusión es que la mujer de la revista sigue enmarcada en un ámbito tradicional que no responde a la actualidad.; This work investigates how Vogue Spain represents women in two different historical moments. A comparative study was performed by two-stage samples: June 1993 and August 1997 and; February 2011 and March 2013. A sample was analyzed with 162 photographs that accompany journalistic texts that appear on the covers. In particular...

‣ L’arxiu Centelles : història d’una maleta i el seu contingut

Ferré Panisello, Teresa
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
Relevância na Pesquisa
16.943906%
El nom del fotoperiodista Agustí Centelles (1909-1985) ha tingut una difusió extraordinària des que el 2009 els seus hereus van vendre’n l’arxiu al Ministeri de Cultura, deixant de banda, però, què hi ha en aquest arxiu i quina és la història d’aquella mitificada maleta on el fotògraf s’endugué milers de negatius a l’exili. Aquest article vol fer una aproximació a l’arxiu Centelles des de diferents vessants: la història del propi objecte, els dubtes que han planat sobre la seva autoria, el contingut ordenat pel seu autor i els documents apareguts recentment que permeten aproximar-se a través de la fotografia als anys de la II República i la Guerra Civil espanyola.; The photojournalist Agustí Centelles (1909-1985) has been the focus of extraordinary attention since 2009 when his heirs sold the archive to the Spanish Ministry of Culture. At that time, the controversy surrounding the sale overshadowed the content of the suitcase that contained the negatives that the photographer took with him into exile in 1939. This article approaches the Centelles Archive from different angles: the history of the object itself, the questions that have arisen over Centelles’ authorship, the organisation of the archive and the recently revealed documents that in conjunction with the archive provide a photographic analysis of the Second Spanish Republic and the Spanish Civil War.