Página 1 dos resultados de 241 itens digitais encontrados em 0.003 segundos

‣ Tenues huellas del Canzoniere en catalán

Arqués, Rossend
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2005 Português
Relevância na Pesquisa
47.54154%
El artículo examina las principales líneas de la recepción del Canzoniere de Petrarca en la literatura catalana. Partiendo de la constatación de la inexistencia aún de una traducción completa de esta obra, se presentan algunas de las mejores traducciones parciales realizadas en el siglo XX y se analiza el petrarquismo catalán a través sobre todo de las obras de Pere Serafí (1505/1510-1567) y J.V. Foix (1984-); This article examines the main influence of Petrach’s Canzoniere in Catalan litterature. Given the lack of any complete translation of this work into Catalan, this article presents some of the best partial translations made during the XX Century and analyses Catalan Petrarchism present in the works of Pere Serafí (1505/1510-1567 and J.V. Foix (1984-).

‣ ¿Dónde está el meridiano? Guillermo De Eorre y Agustí Calvet "Gaziel": un diálogo frustrado

Martí Monterde, Antoni
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
47.54154%
El día 15 de abril de 1927 se desató, en las páginas de La Gaceta Literaria, una de las polémicas culturales más importantes del siglo XX en el contexto iberoamericano con la publicación del manifiesto "Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica". La importancia de aquella polémica para las literaturas americanas ha sido frecuentemente estudiada, pero nunca se ha prestado demasiada atención a interpretar la recepción del manifiesto de Guillermo de Torre por parte de las diferentes literaturas ibéricas. El presente artículo recupera la intervención de uno de los principales escritores catalanes, Agustí Calvet "Gaziel", que da la medida de hasta qué punto aquella polémica afectaba también a la literatura catalana.; On April 15, 1927 the publication of the manifest “Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica” in La Gaceta Literaria triggered one of the most significant cultural controversies to affect the Ibero-American context in the 20th century. While the importance of this controversy for Latin American literature has been frequently studied, the interpretation of the reception of Guillermo de Torre’s manifest in the different Iberian literatures has not been similarly considered to date. This article recovers the intervention of one of the main Catalan writers...

‣ Dona i literatura en els anys trenta la narrativa de les escriptores catalanes fins a la Guerra Civil /

Real Mercadal, Neus
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
57.887944%
Descripció del recurs: el 28-10-2011; Aquesta tesi s'inicia amb una panoràmica de la literatura d'autora a la Catalunya dels anys vint i trenta del segle XX, en la qual s'emmarquen seguidament, en un doble zoom expositiu, tant l'estudi de l'obra narrativa i la recepció crítica de sis de les set principals novel·listes del període com el repàs de la trajectòria completa de la setena i més important, Mercè Rodoreda. En la primera part, la dialèctica fonamental entre tradició i modernitat i l'accés generalitzat de la dona al consum i a la producció culturals, en el context específic del nostre país, constitueixen el teló de fons sobre el qual es descriu el mapa que dibuixen un sector puixant del públic (l'anomenat públic femení) i un nombre considerable d'escriptores, l'activitat de les quals resulta impactant: més de sis centenars de dones conreen tots els àmbits genèrics (poesia, traducció, literatura infantil, teatre i prosa), i estenen la seva activitat cap als espais del periodisme, les conferències, les associacions i entitats, l'acció social o la militància política. Les dades quantitatives es combinen amb la reflexió entorn d'alguns aspectes especialment rellevants (el concepte de feminisme ben entès...

‣ Una aproximació bibliomètrica a la recerca en literatura catalana /

Ardanuy, Jordi; Quintana, Lluís,; Urbano, Cristóbal
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2008 Português
Relevância na Pesquisa
68.050225%
Els autors se centren en la producció d'estudis sobre literatura catalana i ofereixen una anàlisi de les citacions en les publicacions més importants aparegudes entre el 1975 i el 2003. A partir d'aquest còmput, identifica les línies de recerca, els períodes literaris, els autors i les obres amb més presència en la producció bibliogràfica analitzada.

‣ Literatura catalana i compromís social en els anys trenta /

Castellanos, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
58.073237%
Jordi Castellanos ofereix una visió panoràmica de la literatura qualificada de "compromesa"; segons l'autor, la condició de l'artista com a ésser responsabilitzat amb el seu entorn polític, social i cultural sempre ha estat present a Catalunya, manifestada d'una manera o altra; però no és fins a finals dels anys vint i durant la dècada dels trenta que cristal·litza un tipus de literatura explícitament compromesa, associada al marxisme, el qual pren la idea de compromís com un dels seus eixos identitaris. La crisi del Noucentisme fa que es produeixi un canvi dels posicionaments ideològics a partir de 1928-1929, fet que dóna entrada als corrents de pensament republicà i socialista que aposten per la necessitat de crear una literatura que "respongui als problemes de l'actualitat". Tot seguit, Castellanos comenta diverses manifestacions d'aquest nou panorama cultural, com el grup de 'L'Opinió' i la figura de Jaume Miravitlles o el paper de divulgadors que tenen entitats com l'Ateneu Enciclopèdic Popular o l'Agrupació d'Escriptors i Artistes Revolucionaris amb el seu 'Full Roig'. En el camp de la creació, la literatura estrictament proletària o social té poca presència, i es redueix a algunes mostres sorgides de diverses associacions i entitats...

‣ Notícia sobre la literatura memorialística al País Valencià, del segle XIV al XIX

Escartí, Vicent Josep; Universitat de València. Departament de Filologia Catalana; Universitat de València. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
47.54154%
Aquest treball fa un recorregut per la memorialística valenciana —tant en català com en castellà— des del segle XIV fins al XIX. L’article, a més, dóna notícia de les principals aportacions historiogràfiques sobre el gènere, les edicions de textos de què hom disposa i, fins i tot, l’existència de manuscrits inèdits. El resultat representa un primer intent d’una monografia que contempla la producció memorialística valenciana en conjunt.; El presente trabajo hace un recorrido por la memorialística valenciana —tanto en catalán comoen castellano— desde el siglo XIV al XIX. El artículo, además, da noticia de las principales aportaciones historiográficas sobre el género, las ediciones de textos que disponemos y, también, de la existencia de manuscritos inéditos. El resultado representa un primer intento de una monografía que recoge la producción memorialística valenciana en su conjunto.; This paper offers a vision of the Valencian memorialistic literature —in both Catalan and Spanish languages—, from the fourteenth to the nineteenth century. The article also gives news of the main historiographycal contributions on gender, editions of texts available and also the existence of unpublished manuscripts. The result represents an attempt to collect a paper valencian memorialistic production as a whole.

‣ La primera recepció de l'haikú en la literatura catalana /

Mas, Jordi,; Ortín, Marcel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
57.904614%
Aquest article estudia la recepció que tingué en la literatura catalana del primer terç del segle XX la forma més breu de la poesia lírica japonesa, l'haikú. La recepció s'inicià a les pàgines de 'La Veu de Catalunya': un article de Josep Carner publicat el 1906 oferí una explicació de la forma i una mostra de traduccions a partir d'una font francesa (Paul-Louis Chouchoud), i fou immediatament comentat per Eugeni d'Ors. Després, pels volts de 1920, es produí una revifalla en l'interès per l'haikú, que també es féu eco del que s'esdevenia a la literatura francesa.

‣ Un aspecte del procés de modernització de la literatura catalana en el primer terç de segle

Balaguer, Josep M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1994 Português
Relevância na Pesquisa
47.54154%

‣ Traduccions catalanes de literatura neogrega (1881-2003)

Gestí Bautista, Joaquim
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 Português
Relevância na Pesquisa
47.74583%
La literatura neogrega a casa nostra és coneguda fonamentalment gràcies a una sèrie de traduccions que per la seva importància i per la dels torsimanys que les van fer possibles han ocupat un lloc preeminent dins de la història de la traducció catalana. El nombre d'obres traduïdes i la dilatada història en què s'han anat originant conformen un corpus prou important per a la seva divulgació. L'objectiu d'aquest article és presentar cronològicament les traduccions neogregues al català des dels orígens i, al mateix temps, els traductors i les circumstàncies socioculturals que les han fet possibles a partir dels conceptes de reescriptura i manipulació, nocions clau per a entendre les transformacions que les traduccions poden exercir en la creació del cànon literari d'una llengua estrangera.; In Catalonia, Modern Greek Literature is basically known thanks to a series of translations which, because of their importance and that of the translators who made them possible, have become preeminent within the general history of translation in the Catalan countries. Just as well, we think that the number of works that have been translated in the long span of time originating them makes up an important corpus, relevant enough for its circulation. Here we present...

‣ De Sanctis nella tradizione critica catalana

Gavagnin, Gabriella
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
47.682324%
Malgrado siano pochissime e parziali le traduzioni in catalano di testi di Francesco De Sanctis, nel corso del Novecento le sue opere hanno avuto una notevole diffusione fra scrittori e critici catalani, di cui sono prova l’ampio repertorio di esemplari conservati in biblioteche private e pubbliche, gli interventi critici apparsi su pubblicazioni periodiche e le precise influenze riscontrabili nella produzione saggistica catalana. Il presente studio traccia le linee principali della fortuna desanctisiana in Catalogna, soffermandosi soprattutto sul ruolo svolto da Carles Riba, Josep M. Capdevila e Josep Pla.; Despite the fact that there are very few and partial translations into Catalan of the texts by Franceso De Sanctis, during the twentieth century his works were widely circulated by Catalan writers and critics. Evidence of this is the ample repertoire of book holdings kept in private and public libraries, their critical presence in periodicals and the precise influence these had in the Catalan essay production. The present study draws the main lines of the Desanctisian production in Catalonia, focusing on the role played by Carles Riba, Josep M. Capdevila and Josep Pla.

‣ Curso de cultura catalana

Universidad Nacional de La Plata
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //199 Português
Relevância na Pesquisa
58.022393%
Díptic del Curso de cultura catalana de la Universidad Nacional de La Plata, que dins el seu programa d'activitats inclou la intervenció La literatura catalana del siglo IX a nuestros días, a càrrec de Jordi Arbonès.

‣ La Renaxensa : periódich de literatura, ciencias y arts

Fonte: Barcelona : [s.n.], Publicador: Barcelona : [s.n.],
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em /1898/1871 Português
Relevância na Pesquisa
48.31748%
A partir de 1875 el subtítol és: revista catalana de literatura, ciencias y arts; Revista editada a Barcelona entre 1871 i 1898 de periodicitat irregular. A partir de 1875 incorpora el subtítol: revista catalana de literatura, ciencias y arts; Revista editada en Barcelona entre 1871 y 1898 de periodicidad irregular. A partir de 1875 incorpora el subtítulo: revista catalana de literatura, ciencias y arts; Magazine published irregularly in Barcelona between 1871 and 1898. Since 1875 there is the subtitle: 'revista catalana de literatura, ciencias y artes'

‣ Josep Maria Folch i Torres (1880-1950) des del modernisme a la literatura de consum /

Pérez i Vallverdú, Eulàlia
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
47.54154%
Descripció del recurs: el 30-08-2010

‣ Una porta oberta no fa gaire : els intercanvis literaris entre el croat i el català

Sanchis i Ferrer, Pau
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 Português
Relevância na Pesquisa
47.74583%
Els intercanvis culturals entre Croàcia i els Països Catalans es limiten a visites d’escriptors, fins gairebé als anys setanta del segle passat. A partir d’aquell moment, la tasca individual d’alguns traductors, primer, i la implicació de les institucions després, han fet que aquest diàleg siga una mica més fluid. Durant la primera dècada d’aquest nou segle les traduccions de literatura catalana al croat han augmentat significativament i s’ha començat a traduir més literatura croata al català, i sense llengües intermediàries. No obstant això, només s’han posat les bases d’un diàleg que pot ser molt més fluid.; The cultural exchanges between Croatia and the Catalan Countries are limited, almost up to the decade of the nineteen seventies, to visits by some authors. From then on the individual task of some translators and, later, the taking part of the institutions have turned it into a more fluent dialogue. During the first decade of our present century, the translations of Catalan Literature into Croatian have increased substantially, and it has begun to increase the translation of Croatian Literature into Catalan, straight from one into the other, without going through a third language. Nevertheless, the foundations have been only laid for a dialogue that can be much more fluent.

‣ L'«interpoema» de Segimon Serrallonga i l'«apropiació» de Joan Ferraté : dos procediments originals de traducció poètica en la poesia catalana contemporània

Obiols, Víctor
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2000 Português
Relevância na Pesquisa
57.77815%
La traducció poètica ha estat un mode d'activitat literària molt fecund en la literatura catalana d'aquest segle. Les motivacions i els criteris dels traductors són sovint diversos i complexos. Ens fixem aquí en dos casos particulars, els escriptors Segimon Serrallonga i Joan Ferraté, per la rellevància de les idees subjacents en les respectives aproximacions a la traducció de poesia i per la peculiaritat de les obres.; Poetic translation has been widely practised in Catalan literature along this century. The motivations and criteria of translators often are diverse and complex. In this paper we focus in two particular cases concerning the writers Segimon Serrallonga and Joan Ferraté in order to expose the relevance of the underlying ideas of their approaches and the powerful character of their works.

‣ Del xinès al català, traduccions per generació espontània

Prado Fonts, Carles
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2001 Português
Relevância na Pesquisa
47.668003%
Les traduccions literàries del xinès al català que s'han fet al llarg de la història han estat fruit d'interessos personals i puntuals dels respectius traductors. El present article vol constatar, mitjançant un breu repàs cronològic fins al 1999, que les obres traduïdes del xinès al català no estan incloses en un corrent sinològic constant, ni són fruit d'una referència permanent a les literatures orientals. Això posa de manifest una de les limitacions de la literatura catalana, especialment en relació amb altres cultures i literatures d'arreu d'Europa.; The literary translations from Chinese into Catalan that have been made throughout history are the result of their own translators' personal and peculiar interests. This paper wants to corroborate, by means of a chronological review until 1999, that all the translated works from Chinese into Catalan are excluded from a constant sinological trend and are out of a permanent reference towards oriental literatures. And this points out one of the lacks of Catalan literature, especially in relation to other cultures and literatures all over Europe.

‣ Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV

Pujol i Gómez, Josep
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2002 Português
Relevância na Pesquisa
47.54154%
Tal com revela sovint la terminologia amb què els traductors medievals es refereixen a la seva activitat, la traducció no es pot desvincular de les pràctiques acadèmiques de la glossa i el comentari. La incorporació d'aquests instruments interpretatius en les traduccions del llatí a les llengües vulgars, afegida a altres manipulacions de caràcter formal, modifica el valor i la fesomia dels textos traduïts i en condiciona la recepció, la lectura i les possibilitats d'explotació literària. Aquest article descriu i il•lustra aquests fenòmens a partir de traduccions medievals catalanes i, més particularment, mostra com Ausiàs March i Joanot Martorell van saber convertir les traduccions de les Tragèdies de Sèneca i de les Heroides d'Ovidi, filtrades per la prosificació i els comentaris, en models de retòrica i d'estil.; As is often revealed in the terminology medieval translators used, translation cannot be considered apart from the academic practices of gloss and commentary. In translations from Latin into the vernaculars, the value and character of translated texts is conditioned by these hermeneutical instruments as well as by formal manipulations. Their reception, their reading, and the possibilities of their literary exploitation are therefore affected. This paper aims to describe and illustrate these phenomena in Catalan medieval translations. More particularly...

‣ Horaci en la literatura catalana /

Medina, Jaume
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1976 Português
Relevância na Pesquisa
68.03516%
Dens repàs de la recepció d'Horaci a la literatura catalana des de l'Edat mitjana fins a la guerra civil, incloent estudis, edicions, traduccions i influència literària. L'article conté, doncs, un ampli repertori dels autors catalans "horacians" i dels estudiosos i traductors de l'obra de l'escriptor llatí, especialment en els segles XIX i XX.

‣ Albert Manent: 'La literatura catalana a l'exili' /

Castellanos, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1977 Português
Relevância na Pesquisa
47.668003%

‣ Les noves aristocràcia i noblesa a les acaballes de l’Edat Mitjana a través de la novel·la catalana Curial e Güelfa

Butinyà i Jiménez, Júlia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
48.226685%
El Curial e Güelfa, es un buen exponente de los nuevos conceptos sociales y morales del siglo XV hispánico como resultado del cambio de las aspiraciones cívicas, que afectaban a la caballería y a la literatura. Ambos campos se manifiestan en la estética humanística –a la vez clasicizante y boccacciana–, la cual, además de denotar el carácter laico y culto del receptor o lectores, revela la prioritaria orientación didáctica del autor. Aquí se analizan los elementos relativos a la aristocracia y la nobleza a través del texto de aquella primera novela caballeresca catalana.; El Curial e Güelfa és un bon exponent dels nous conceptes socials i morals del segle XV hispànic com a resultat del canvi de les aspiracions cíviques, que afectaven la cavalleria i la literatura. Ambdós camps es manifesten en l’estètica humanística, alhora classicitzant i boccacciana, la qual a més de denotar el caràcter laic i culte del receptor o lectors, revela la prioritària orientació didàctica de l’autor. Ací s’analitzen els elements relatius a l’aristocràcia i la noblesa mitjançant el text d’aquella primera novel·la cavalleresca catalana.