Página 1 dos resultados de 3 itens digitais encontrados em 0.008 segundos

‣ L2 english young learners' oral production skills in CLIL and EFL settings: A longitudinal study

Bret Blasco, Anna
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em // Português
Relevância na Pesquisa
18.997832%
L'objectiu d'aquesta tesi és analitzar els efectes d'un programa AICLE d'exposició mínima (1 hora setmanal) en la producció oral en anglès d'un grup d'alumnes catalans de primària i traçar-ne el seu desenvolupament durant un període de dos anys acadèmics. Gran part dels estudis que han investigat l'impacte de l'AICLE en la competència lingüística anglesa com a llengua estrangera indiquen que els alumnes que han rebut aquest tipus d'instrucció obtenen millors resultats que els alumnes que han estat exposats a classes d'anglès tradicionals. Malgrat això, cal esmentar que la majoria d'estudis sobre AICLE presenten una sèrie de limitacions metodològiques que podrien haver afectat els resultats obtinguts. Així doncs, amb l'objectiu de superar algunes de les limitacions trobades en estudis previs, aquesta tesi presenta un estudi longitudinal en el que el número d'hores d'exposició a l'anglès que han rebut el grup control (N=20) i el grup AICLE (N=32) s'ha mantingut constant durant els tres temps (T1, T2 i T3) en els que les dades del grup control i el grup AICLE s'han comparat. Els instruments emprats per a la recollida de dades són una entrevista personal i una narració. Les dades orals han estat analitzades analíticament per mitjà de mesures de complexitat proposicional...

‣ Methodology framework : CLIL implementation and resources

Maldonado, Natàlia; Vidal, Francesca
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
Relevância na Pesquisa
39.680808%
III Colloquium on Semi-Immersion in Catalonia; III Encuentro sobre Semi-Inmersión en Cataluña; L’objectiu de la nostra presentació és donar a conèixer el marc metodològic en què s’han basat les actuacions adreçades a la implementació de l’AICLE en el sistema educatiu català, centrant-nos en la responsabilitat que el Centre de suport a la Innovació i la Recerca educativa en llengües té en aquest àmbit. Començarem, doncs, situant l’AICLE en l’actual context català en el marc de l’escola pública (educació primària i secundària), tot presentant un mapa il·lustratiu de l’evolució que hi ha hagut des dels programes d’immersió fins aleshores: les primeres iniciatives AICLE als anys 80, la inclusió de projectes AICLE en l’àmbit de programes per a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat català, i l’AICLE en el projecte lingüístic de Centre. També presentarem els resultats de les actuacions del Departament d’Educació respecte a les activitats de formació, i els canals de difusió dels materials de què disposem i de l’experiència acumulada. La formació del professorat que ha participat en projectes AICLE des de 1995 fins al curs 2007-2008 ha estat a càrrec de persones formadores externes al sistema educatiu català. La progressiva incorporació de professorat en aquest curs escolar i la previsió que en el futur caldrà donar resposta a necessitats de formació AICLE...

‣ Acciones educativas para colectivos en situación de vulnerabilidad social en Aragón : alumnos inmigrantes con diversidad lingüística. ¿Cuál sigue siendo el problema de fondo?

Soler Costa, Rebeca
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 Português
Relevância na Pesquisa
49.662646%
La heterogeneidad del alumnado alcanza mayores cotas cuando la población escolar refleja la multiculturalidad de una sociedad que, como la aragonesa, acoge a un notable número de inmigrantes, muchos de ellos desconocedores de la lengua oficial de la escuela. Sus hijos son, por ello, vulnerables en las aulas y en la sociedad. La legislación educativa, tanto la nacional como la autonómica, ha establecido diversas acciones docentes ante los riesgos de fracaso y abandono escolar y de exclusión social de estos alumnos. En el presente artículo, se revisan estas acciones docentes en el contexto aragonés, para, posteriormente, desarrollar una reflexión crítica sobre el trasfondo escolar y social que obstaculizan o incluso neutralizan su alcance. Obviamente, las interpelaciones críticas formuladas no son atribuibles en exclusividad al sistema educativo aragonés.; L’heterogeneïtat de l’alumnat és encara més gran i complexa quan la població escolar reflecteix la multiculturalitat d’una societat que, com l’aragonesa, acull un nombre notable d’immigrants, molts dels quals són desconeixedors de la llegua vehicular de l’escola i, per aquest motiu, els seus fills són vulnerables a les aules i a la societat. La legislació educativa...