Página 1 dos resultados de 6 itens digitais encontrados em 0.003 segundos

‣ El sostre de vidre o de formigó. Estudi sobre la presència de les dones en els càrrecs de responsabilitat dels mitjans de comunicació de Catalunya

Jiménez Planas, Cinta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
28.268428%
Aquesta recerca té per objectiu analitzar quina és la presència de les dones en els càrrecs directius dels mitjans de comunicació així com també veure’n l’evolució històrica. L’anàlisi ha estat realitzada a partir de les dades de vint mitjans de comunicació amb seu a Catalunya de diferents àmbits: premsa diària, televisió, ràdio, revistes femenines, agències de notícies i premsa esportiva. D’aquesta manera s’han obtingut dades quantitatives a partir de les quals s’han extret conclusions que permeten actualitzar l’estat de d’aquesta qüestió.; Esta investigación tiene por objetivo analizar cuál es la presencia de las mujeres en los cargos directivos de los medios de comunicación así como también ver su evolución histórica. El análisis ha sido realizado a partir de los datos de veinte medios de comunicación con sede en Cataluña de diferentes ámbitos: prensa diaria, televisión, radio, revistas femeninas, agencias de noticias y prensa deportiva. De esta manera se han obtenido datos cuantitativos a partir de los cuales se han extraído conclusiones que permiten actualizar el estado de esta cuestión.; This research aims to analyze the presence of women in senior positions in the media as well as see its historical evolution. The analysis was carried out using data from twenty media based in Catalonia from different areas: daily newspaper...

‣ Comunicar la moda : De las revistas femeninas al fenómeno Instagram

Font Marsal, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
38.823955%
El present estudi pretén deixar constància d’un fenomen innegablement actual: l’auge de la plataforma Instagram com a vehicle comunicatiu i de consum de moda. Partint d'un marc teòric centrat en les dinàmiques de comunicació de la indústria, des del paper fins a la digitalització, i donant a conèixer el funcionament d'aquesta xarxa social, es persegueix desemmascarar les causes i els efectes del fenomen, així com els actors i l'estructura que conformen el mateix. Ens plantegem per què les instagramers de moda tenen èxit com a difusores de tendències i si la plataforma podria substituir a les revistes de gama alta.; El presente estudio pretende dejar constancia de un fenómeno innegablemente actual: el auge de la plataforma Instagram como vehículo comunicativo y de consumo de moda. Partiendo de un marco teórico centrado en las dinámicas de comunicación de la industria, desde el papel hasta la digitalización, y dando a conocer el funcionamiento de dicha red social, se persigue desengranar las causas y los efectos del fenómeno, así como los actores y la estructura que conforman el mismo. Nos planteamos por qué las instagramers de moda tienen éxito como difusoras de tendencias y si la plataforma podría sustituir a las revistas de alta gama.; The present study aims to record an undeniably real phenomenon: the rise of the platform Instagram as a vehicle of fashion communication and consumption. Based on a theoretical framework focused on the communication dynamics of the industry...

‣ Valores y estereotipos femeninos creados en la publicidad gráfica de las marcas de moda de lujo en España

Díaz Soloaga, Paloma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
Relevância na Pesquisa
28.268428%
El presente artículo ofrece las primeras conclusiones de la investigación realizada en el marco del Observatorio Publicidad y Sociedad del Centro Universitario Villanueva, sobre los estereotipos creados o consolidados por la publicidad gráfica de marcas de moda de lujo en España. La presencia de estudios de este tipo es escasa en nuestro país y en el extranjero, quizá por la consideración de la moda como «fenómeno menor» en el conjunto de las manifestaciones culturales que se dan cita en los medios de comunicación de masas. Las cifras de circulación y tirada de las revistas femeninas y suplementos semanales se mantienen a pesar de las dificultades del sector editorial, y las marcas de lujo no dejan de invertir en prensa financiando este medio de gran eficacia para sus objetivos comerciales. Sin embargo, más allá de su función de mercado la publicidad realiza una labor social y educativa al igual que el resto de los contenidos mediáticos. Se realizó un análisis de contenido de 290 anuncios gráficos pertenecientes a 97 marcas de lujo. El estudio refleja cinco distintos estereotipos de mujer presentes en las imágenes publicitarias.; The present article offer first research conclusions supported by Observatorio Publicidad y Sociedad del Centro Universitario Villanueva (Universidad Complutense de Madrid). The main topic of the survey was the Stereotype and values created by graphic luxury brands in Spain. There are few academicals studies about this subject because for the lower state that fashion advertising takes for academicals as a cultural manifestation founded on mass media. The women magazines net circulation and printed average are maintaining their position in spite of the difficult situation of printed media...

‣ Fotoperiodisme a les revistes femenines de moda i representació de les dones : anàlisi de Vogue España

García Oliván, Eva
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
49.494087%
Aquest treball investiga com representa la revista Vogue España a la dona en dos moments històrics diferents. Es fa un estudi comparatiu dels exemplars de dues etapes: de juny de 1993 i agost de 1997 i; febrer de 2011 i març de 2013. S'ha analitzat una mostra amb les 162 fotografies que acompanyen els textos periodístics de les portades. En concret, s'ha observat el seu perfil -identificació, edat, zona geogràfica de procedència i tipus de bellesa-, i el seu rol -companyia, espai i actitud-. La principal conclusió és que la dona de la revista s'emmarca en un àmbit tradicional que no respon a l’actualitat.; Este trabajo investiga como representa la revista Vogue España a la mujer en dos momentos históricos diferentes. Se realiza un estudio comparativo de los ejemplares de dos etapas: de Junio de 1993 y Agosto de 1997 y; Febrero de 2011 y Marzo de 2013. Se ha analizado una muestra con las 162 fotografías que acompañan los textos periodísticos de las portadas. En concreto, se ha observado su perfil -identificación, edad, zona geográfica de procedencia y tipo de belleza-, y su rol -compañía, espacio y actitud-. La principal conclusión es que la mujer de la revista sigue enmarcada en un ámbito tradicional que no responde a la actualidad.; This work investigates how Vogue Spain represents women in two different historical moments. A comparative study was performed by two-stage samples: June 1993 and August 1997 and; February 2011 and March 2013. A sample was analyzed with 162 photographs that accompany journalistic texts that appear on the covers. In particular...

‣ La figura de la mujer en la publicidad de moda. Análisis de tres revistas : Vogue, Elle y Telva

Grao Moles, Sara
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 Português
Relevância na Pesquisa
28.268428%
El present treball d'investigació analitza la imatge de la dona a la publicitat de moda de tres revistes femenines, Vogue, Elle y Telva, y durant vuit anys, des del 2007 fins el 2014. S'han estudiat variables com la presencia de l’eslògan, els rols i estereotips de les models, el context en el que apareixen i aspectes visuals així com el color, el nombre d'elements, el llenguatge corporal i el nivell de nuesa de les dones. Per concloure, destaquem com les marques de moda potencien els aspectes més distintius i bells de les models de manera sensual i subtil, tot i exposar-les amb postures forçades i poc naturals.; El presente trabajo de investigación analiza la imagen de la mujer en la publicidad de moda de tres revistas femeninas, Vogue, Elle y Telva, y durante ocho años, desde 2007 hasta 2014. Han estudiado variables como la presencia del eslogan, los roles y estereotipos de las modelos, el contexto en el que aparecen y aspectos visuales así como el color, el número de elementos, el lenguaje corporal y el nivel de desnudez de las mujeres. Para concluir, destacamos como las marcas de moda potencian los aspectos más distintivos y hermosos de las modelos de manera sensual y sutil, aunque las exponen con posturas forzadas y poco naturales.; This research analyzes the women’s image in fashion advertising of three females' magazines...

‣ El nuevo modelo de consumo en China. El caso de las revistas femeninas

Ling, Lu; Gallego Ayala, Joana (dir); Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2015 Português
Relevância na Pesquisa
30.65249%
El siguiente trabajo de investigación trata de analizar el nuevo modelo de consumo en China impulsado por la globalización, la política de reforma y apertura, el desarrollo económico y la trasformación de la cultura élite en la cultura de masas mediante la investigación de las actuales revistas femeninas internacionales en el continente chino. Para llevar a cabo el estudio primero se contextualiza la historia y el desarrollo de las revistas femeninas internacionales en la industria editorial china. Luego el estudio se desarrolla con el análisis de contenido sobre la publicidad directa e indirecta contenida en las revistas, así como el análisis de las imágenes femeninas típicas de cinco revistas femeninas internacionales más populares que cuentan con versión digital: Shi Shang COSMOPOLITAN, Shi Jie Shi Zhuang Zhi Yuan ELLE, Fu Shi Yu Mei Rong Vogue, Rayli Fu Shi Yu Mei Rong y Mina. Las conclusiones más importantes de este trabajo han sido: el hecho de que exista una considerable demanda por parte de los consumidores chinos, estimulada a su vez por los anunciantes de productos de lujo de procedencia internacional. Se puede afirmar que el nuevo el modelo de consumo cultural se encuentra en fase de crecimiento; y destacamos que los tres modelos de mujer que presentan las revistas femeninas...